Privacy Policy Download

Inleiding

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Verstrekking aan derden

Binnen de EU

Minderjarigen

Bewaartermijn

Beveiliging

Rechten omtrent uw gegevens

Klachten

Vragen

Contactgegevens

 

Inleiding

 

Zwemvereniging “de Vriendenkring”  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Zwemvereniging “de Vriendenkring” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als  Zwemvereniging “de Vriendenkring”  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien una het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevensonder aan dit document.

 

        -          Administratieve doeleinden;

            -          Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;     

            -          Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

            -          Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-         Deelnemen aan de activiteiten van de vereniging conform onze doelstelling;

Zwemmen voor mensen met een lichamelijke klacht en/of funktiebeperking

 

Voor de bovenstaande doelstelling kan  Zwemvereniging “de Vriendenkring”  de volgendepersoonsgegevens van u vragen:

 

-          Geslacht;

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Geboortedatum;

-          Telefoonnummer;

-          E-mailadres;

-          Aandoening/fysieke beperking

 

Uw persoonsgegevens worden door  Zwemvereniging “de Vriendenkring” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

 

 

 

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

 

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door  Zwemvereniging “de Vriendenkring”  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Zwemvereniging “de Vriendenkring” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Zwemvereniging “de Vriendenkring”  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-         Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewaartermijn

 

 Zwemvereniging “de Vriendenkring”  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijnverstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beveiliging

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-          Alle personen die namens Zwemvereniging “de Vriendenkring” van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-          We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-          Onze medewerkers zijn geďnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van depersoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar makentegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons ofdoor één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrektegegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aaneen andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoorkunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeventoestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in tetrekken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uwpersoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de AutoriteitPersoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied vanprivacybescherming.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen

 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragenof opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Secretariaat:

Maartenbroersweg 44

4417 BL  HANSWEERT

Tel: 0113-269885

E-mail: info@devriendenkring.org